Energy Tech

Công nghệ

afterFIT đang nỗ lực trên nhiều mặt vì mục tiêu dự đoán lượng điện phát đưa tới sử dụng ổn định năng lượng tái tạo. Vừa đưa vào áp dụng, kiểm chứng các công nghệ mới nhất trong và ngoài nước, vừa phát triển nghiệp vụ, thiết bị độc lập. Xin giới thiệu một vài nỗ lực của các nhóm trong công ty.

Công nghệ