Darepay

Hệ thống Darepay

Darepay (Chế độ phê duyệt đầu tư)

Chế độ phê duyệt đầu tư của aferFIT là "Ai cũng có thể quyết toán", gọi tắt là Darepay. Vì là doanh nghiệp bình đẳng, không có cấp trên cấp dưới, vậy thi ai là người duyệt chi phí? Đây là chế độ để tất cả mọi người đều có thể quyết toán.
Có người yêu cầu và người phê duyệt. Người muốn sử dụng kinh phí sẽ là người đưa yêu cầu, người duyệt có thể sử dụng kinh khí đó là người phê duyệt. Trong công ty quy định mức quyết toán cho mỗi cá nhân để ai cũng có thể trở thành người phê duyệt. (Khung quyết toán thống nhất, thời điểm tháng 9/ 2019).

Tại afterFIT, kinh phí được coi là đầu tư.

Người yêu cầu sử dụng kinh phí cân nhắc tính hiệu quả đầu tư, gửi yêu cầu cho người phê duyệt. Người phê duyệt có trách nhiệm phán đoán tính hợp lý của kinh phí. Vì kinh phí là đầu tư, nếu nhờ sử dụng kinh phí mà tạo ra một tương lai tốt thì việc sử dụng kinh phí sẽ càng được khuyến khích. Ngược lại nếu chỉ là tiêu dùng vô ích thì cần hạn chế đến mức tối thiểu.
Bao gồm những chi phí từ mua tài liệu tham khảo đến chi phí đi lại, đặt khách sạn khi đi công tác. Bởi vậy, người phê duyệt khi nhận được yêu cầu nhờ phê duyệt trên Darepay, nhất định phải xác nhận lại với người yêu cầu. Dùng cho mục đích gì, tính hiệu quả tiêu dùng ra sao? Nếu phù hợp sẽ phê duyệt, ngoài ra sẽ từ chối.
Người yêu cầu, trường hợp không nhận được phê duyệt từ đồng nghiệp A, hoặc là bổ sung các nội dung giải thích để đồng nghiệp A phê duyệt, hoặc cũng có thể chuyển sang yêu cầu đồng nghiệp B, người có khả năng hiểu rõ hơn. Cùng với việc phán đoán tốt, thành tích cũng được tăng lên.

Chế độ này được xây dựng với mong muốn mọi nhân viên công ty trong khung quyết toán cho phép đều có thể đưa ra phán đoán đầu tư như những người quản lý.
Sau đó, về khung quyết toán, người có phán đoán tốt sẽ có khung quyết toán cao, người phán đoán kém thì khung quyết toán cũng bị thu hẹp hơn.
Không chỉ cấp trên, bất cứ ai cũng có thể quyết toán - đó là chế độ Darepay.