New

Khởi động nghiệp vụ hoàn toàn mới

Để thúc đẩy quá trình thay đổi năng lượng, ngoài việc thiết lập một thể chế tổ chức linh hoạt, hoạt động ưu việt, từ năm tài chính 2019, chúng tôi triển khai các nghiệp vụ mới.

Khởi động nghiệp vụ hoàn toàn mới