Service

Giới thiệu nghiệp vụ

Để thúc đẩy quá trình thay đổi năng lượng, afterFIT tạo ra nguồn năng lượng tái tạo và thực hiện sử dụng phổ cập ổn định. Nhằm phát triển nhiệm vụ này, chúng tôi đang làm việc trên một loạt các lĩnh vực như phân tích và quản lý phương tiện truyền thông.

Giới thiệu nghiệp vụ

 • Nghiệp vụ AI

  Đo lượng bức xạ mặt trời bằng các thiết bị đo lường sử dụng công nghệ AI, radar

 • Nghiệp vụ VPP (pin)

  Xây dựng và thí nghiệm vận hành trung tâm pin tích trữ

 • Nghiệp vụ PPS (điện lực mới)

  Bán lẻ điện năng lượng tái tạo

 • Nghiệp vụ phát triển nhà máy năng lượng tái tạo

  Phát triển và xây dựng các nhà máy điện mặt trời, gió và xây dựng mạng lưới truyền tải

 • Nghiệp vụ đánh giá nhà máy điện mặt trời

  Đánh giá, thẩm định các nhá máy điện mặt trời

 • Nghiệp vụ O&M (Bảo trì)

  Giám sát, bảo trì, kiểm tra chất lượng các nhà máy điện mặt trời

 • Nghiệp vụ tái cấp năng lượng

  Phân tích, chuẩn đoán các nhà máy điện mặt trời và thực thi các hoạt động nhằm tăng lượng điện phát

 • Nghiệp vụ máy bay không người lái

  Thiết lập, thực thi việc chuẩn đoán nhà máy điện mặt trời bằng cách sử dụng máy bay không người lái

 • Nghiệp vụ truyền thông trang mạng

  Vận hành trang tin tức năng lượng tái tạo after.FIT
  Vận hành ứng dụng truyền thông chuyển đổi năng lượng EnergyShift

 • Nghiệp vụ phát triển hệ thống web

  Phát triển hệ thống website công ty